Salgs- og leveringsbetingelser

1.         Innledning

Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder mellom kjøper og Luxia AS («selger»). Salgs- og leveringsbetingelsene har forrang foran andre leveringsbetingelser og opplysninger gitt av selger, herunder opplysninger gitt i markedsmateriell, i den grad de ikke er uttrykkelig fraveket ved skriftlig avtale mellom partene.

2.         Tilbud og priser

Selgers tilbud er gyldig i 60 dager etter tilbudets dato, med mindre annet er avtalt eller spesifisert i tilbudet. Bestillinger er først bindende for selger, og avtale er først inngått, når kjøper har mottatt skriftlig ordrebekreftelse på bestillingen. Alle priser er eksklusive merverdiavgift, frakt, miljøgebyr og andre offentlige avgifter, med mindre annet er spesifisert.

Dersom det fra ordrebekreftelse er gitt til levering finner sted skjer endringer i valutakurser, fraktkostnader, tollsatser, forsikringer, importutgifter, avgifter eller priser fra underleverandører med mer enn 10 %, har selger rett til å kreve kostnadsøkningen dekket av kjøper.

Veiledende listepriser kan endres uten forvarsel.

3.         Betalingsbetingelser

Selgers standard betalingsbetingelser er netto 30 dager fra fakturadato dersom annet ikke er avtalt. Ved overskridelse av betalingsfristen plikter kjøper å betale forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven. Selger kan dessuten belaste kjøper purregebyr i henhold til inkassoloven.

Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er betalt, jf. panteloven § 3-14.

4.         Forsendelse og levering

Selger velger transport og transportmåte etter eget skjønn, med mindre det er avtalt en bestemt transportvei og/eller transportmåte. Selger har ansvaret for varene frem til disse er levert. Levering anses å ha skjedd når varene er klare for lossing på det leveringssted som kjøper har angitt ved bestilling.

For forsendelsen belastes kjøper følgende frakttillegg beregnet av netto fakturabeløp:

  • Sone 1 Postnummer 0-3999 Østlandet: 4,5 %
  • Sone 2 Postnummer 4000-4999 Sørlandet: 5,0 %
  • Sone 3 Postnummer 5000-7999 Vestlandet og Trøndelag: 6,5 %
  • Sone 4 Postnummer 8000 – 9999 Nord-Norge: 7,0 %

Svalbard etter avtale

Frakttillegg for ekspressfrakt etter nærmere avtale.

Ved levering av master og fundamenter vil den faktiske frakt- og emballasjekostnaden bli belastet kjøper.

Salg under kr 15 000,- eks mva påløper frakt etter medgått volum og vekt.

5.         Avbestilling og retur av bestilte varer

Avbestilling (retur) og/eller bytte av varer aksepteres kun etter nærmere avtale med selger, hvilket selger kan nekte på fritt grunnlag. Varer som aksepteres returnert av selger, skal være i samme stand som ved levering, i original emballasje uten påtegninger eller andre synlige skader eller endringer. Varer av samme type skal være sortert på samme måte som ved levering. Ved retur av lagerførte varer krediteres kjøper normalt 80 % av kjøpesummen eks. mva. Ikke-lagerførte returnerte varer krediteres normalt ikke. Ved retur må kjøper for egen regning og risiko besørge frakt av varene til selgers angitte returadresse.

6.         Forsinkelse

Levering skal skje i henhold til avtalt leveringstidspunkt slik dette fremgår av ordrebekreftelsen.

Selger er ikke ansvarlig for forsinkelser som skyldes forhold hos tredjemann som selger helt eller delvis benytter for oppfyllelse av avtalen, herunder forsinkelser fra selgers underleverandører, transportører og/eller produsent av varene som skal leveres. Selger er heller ikke ansvarlig for forsinkelser som skyldes kjøper eller forhold på hans side.

Selgers erstatningsansvar som følge av forsinkelse er begrenset til konvensjonalbot som angitt under. Kjøper har ikke krav på annen erstatning for forsinkelse enn slik konvensjonalbot, verken for indirekte eller direkte økonomisk tap. For hver påbegynte uke med forsinkelse, regnet fra og med den uke forsinkelsen oppsto, kan kjøper kreve konvensjonalbot tilsvarende 0,25 % av den forsinkede leveransens verdi eks. mva. Gjelder forsinkelsen bare en del av leveransen, beregnes konvensjonalboten av en forholdsmessig del av leveransens verdi eks. mva. Samlet konvensjonalbot for leveransen skal i ethvert tilfelle aldri overstige 5 % av den forsinkede leveransens verdi eks. mva. Kjøper kan ikke kreve konvensjonalbot dersom han ikke senest 7 dager etter at levering skulle ha funnet sted gjør kravet gjeldende overfor selger.


Kjøper kan kun heve avtalen dersom det foreligger vesentlig forsinkelse som selger er ansvarlig for. Forsinkelsen regnes aldri som vesentlig dersom denne er kortere enn to uker. Ved heving som følge av forsinkelse har kjøper i ethvert tilfelle ikke krav på mer enn maksimal konvensjonalbot som angitt over.

7.         Mangler

Kjøper skal ved levering kontrollere varene mot eventuell pakkseddel, at varene er i henhold til avtalen og fullt ut kan benyttes til kjøpers formål. Kontrollen skal skje på forsvarlig måte ut fra det som kan forventes ut fra varens art og leveringsform. Kontrollen skal foretas umiddelbart etter levering, før varen videreselges, monteres, eller på annen måte tas i bruk.

Det foreligger ikke mangel når produktet ikke er montert i henhold til montasjeanvisning eller der påstått mangel skyldes normal slitasje, montasje/bruk i strid med selgers eller produsents anvisninger eller ytre omstendigheter utenfor selgers kontroll slik som lyn, torden og nettfeil. Kjøper har selv ansvaret for at varen er egnet til hans særlige formål eller bruk, uavhengig av om han har orientert selger om dette.

Kjøper taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke uten ugrunnet opphold etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den, gir selger skriftlig melding (reklamasjon) som angir hva slags mangel det gjelder.

Reklamerer ikke kjøper innen to år etter levering kan han ikke senere gjøre mangelen gjeldende.

Dersom det foreligger mangel, og denne ikke skyldes kjøper eller forhold på hans side, kan han kreve retting, omlevering, prisavslag, erstatning eller heving i henhold til kjøpslovens bestemmelser.

8.         Ansvarsbegrensning

Selgers erstatningsansvar som følge av mangler, forsinkelse eller annet kontraktsbrudd er under enhver omstendighet begrenset oppad til kjøpesummen eks. mva. for det mangelfulle produktet. Kjøper har under ingen omstendighet krav på erstatning utover dette, verken for direkte tap eller indirekte tap som kjøper har lidt, herunder tap som følge av skader forårsaket av mangelfull vare, tapt fortjeneste, påløpt dagmulkt, utskiftningskostnader eller tap som følge av driftsavbrudd.

9.         Garanti

På betingelsene som fremgår under gir selger 5 års garanti, regnet fra fakturadato, mot produksjons- og materialfeil på alle varer.

Garantien innebærer at selger vil sørge for retting eller omlevering av varen. Kjøper må selv bekoste enhver annen kostnad under garantien, herunder kostnader for feilsøking i eget anlegg, demontering, transportkostnader, montering og programmering. Ved retting må kjøper sørge for at defekte varer leveres til angitt sted for reparasjon.

Selger sørger selv for retting eller omlevering eller angir tredjeperson som skal gjennomføre garantiarbeidet. Selger fraskriver seg ethvert ansvar for kostnader som følge av retting eller omlevering som kjøper selv har foretatt.

Garantien gjelder kun produksjons- og materialfeil som etter avtalen ville vært mangler. Garantien gjelder ikke der varen er brukt utover varens alminnelige formål, er endret eller reparert uten samtykke fra selger, er brukt i strid med angitte spesifikasjoner, produktdatablad, service- og brukermanualer, eller er brukt med uegnet strømforsyning.

Garantien er i ethvert tilfelle begrenset til å dekke retting og omleveringskostnader. Garantien dekker under ingen omstendigheter direkte eller indirekte økonomisk tap, herunder følgeskader, som kjøper eller tredjeperson har lidt som følge av produksjons- eller materialfeil på varen.

For at kjøper kan gjøre garantien gjeldende må produksjons- og materialfeil meldes fra til selger uten ugrunnet opphold etter at feilen ble eller burde ha blitt oppdaget.

10.       Force majeure

Selger kan ikke holdes ansvarlig for mangler eller forsinkelser som skyldes forhold som ligger utenfor selgers kontroll, herunder, men ikke begrenset til, lokal eller landsomfattende arbeidskonflikt, brann, krig, virus eller andre alvorlige dataangrep, militær oppstand, pandemier, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør, mangel på transportmidler (stengte veier/togforbindelser m. m.), alminnelig varemangel, mangel på arbeidskraft eller innskrenkinger av krafttilførsel.

Selger skal gi kjøper meddelelse om slike forhold og følgene av disse innen rimelig tid.

Dersom selgers oppfyllelse av sine forpliktelser blir forsinket, forhindret, vanskeliggjort eller særlig kostnadskrevende på grunn av eller som en følge av koronaviruset (COVID-19), fraskriver selger seg ansvaret for forsinket og/eller manglende oppfyllelse av sine forpliktelser inntil det tidspunkt, hvor oppfyllelse uten slike hindringer igjen er mulig. Selgers forbehold omfatter alle direkte og indirekte konsekvenser av COVID-19, herunder at selgers arbeidsstyrke skulle bli påvirket av COVID-19, f.eks. i form av karantener, reisebegrensninger eller lignende omstendigheter, eller hvis selger med rimelighet ikke er i stand til å kjøpe eller levere de produkter, som er bestilt, eller i tilfelle prisforhøyelser på grunn av eller som en følge av COVID-19.

11.       Tvister

Disse salgs- og leveringsbetingelser og enhver tvist som måtte oppstå mellom kjøper og selger er underlagt norsk rett.

Tvister mellom kjøper og selger skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem, kan hver av partene søke tvisten løst ved alminnelige norske domstoler.

Avtalt eksklusivt verneting er Buskerud tingrett.

Til toppen

Hold deg oppdatert

Det lønner seg. Som abonnent på nyhetsbrevet er du på radaren når vi kjører spesialpriser, nye interessante referanseprosjekter og innovasjon. Vi respekterer tiden din og begrenser oss til 1 kjøring i måneden. I henhold til GDPR behøver du å samtykke:

    Jeg samstykker