Salgs- og leveringsbetingelser

1.         Innledning

Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder mellom kjøper og Luxia AS («selger»). Salgs- og leveringsbetingelsene har forrang foran andre leveringsbetingelser i den grad de ikke er uttrykkelig fraveket ved skriftlig avtale mellom partene

2.         Tilbud og priser

Selgers tilbud er gyldig i 60 dager etter tilbudets dato, med mindre annet er avtalt eller spesifisert i tilbudet. Bestillinger er først bindende for selger, og avtale er først inngått, når kjøper har mottatt skriftlig ordrebekreftelse på bestillingen. Alle priser er eksklusive merverdiavgift, frakt, miljøgebyr og andre offentlige avgifter, med mindre annet er spesifisert.

Dersom det fra ordrebekreftelse er gitt til levering finner sted skjer endringer i valutakurser, fraktkostnader, tollsatser, forsikringer, importutgifter, avgifter eller priser fra underleverandører med mer enn 10 %, har selger rett til å revidere avtalen tilsvarende.

Veiledende listepriser kan endres uten forvarsel.

3.         Betalingsbetingelser

Selgers standard betalingsbetingelser er netto 30 dager fra fakturadato dersom annet ikke er avtalt. Ved overskridelse av betalingsfristen plikter kjøper å betale forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven. Selger kan dessuten belaste kjøper purregebyr i henhold til inkassoloven.

Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er betalt, jf. panteloven § 3-14.

4.         Forsendelse og levering

Selger velger transport og transportmåte etter beste skjønn, med mindre det er avtalt en bestemt transportvei og/eller transportmåte. Selger har ansvaret for varene frem til disse er levert. Levering anses å ha skjedd når varene er klare for lossing på det leveringssted som kjøper har angitt ved bestilling.

For forsendelsen belastes kjøper følgende frakttillegg beregnet av netto fakturabeløp:

 • Sone 1 – Østlandet: 3,5 %
 • Sone 2 – Sørlandet: 4,0 %
 • Sone 3 – Vestlandet: 5,0 %
 • Sone 4 – Nord-Norge: 6,0 %

Frakttillegg for ekspressfrakt etter nærmere avtale.

Ved levering av master og fundamenter vil den faktiske frakt- og emballasjekostnaden bli belastet kjøper.

5.         Forsinkelse

Levering skal skje i henhold til avtalt leveringstidspunkt slik dette fremgår av ordrebekreftelsen.

Selger er ikke ansvarlig for forsinkelser som skyldes forhold hos tredjemann som selger helt eller delvis benytter for oppfyllelse av avtalen, herunder forsinkelser fra selgers underleverandører, transportører og/eller produsent av varene som skal leveres. Selger er heller ikke ansvarlig for forsinkelser som skyldes kjøper eller forhold på hans side.

Selgers erstatningsansvar som følge av forsinkelse er begrenset til konvensjonalbot som angitt under. Kjøper har ikke krav på annen erstatning for forsinkelse enn slik konvensjonalbot, verken for indirekte eller direkte økonomisk tap. For hver påbegynte uke med forsinkelse, regnet fra og med den uke forsinkelsen oppsto, kan kjøper kreve konvensjonalbot tilsvarende 0,25 % av den forsinkede leveransens verdi eks. mva. Samlet konvensjonalbot for leveransen skal i ethvert tilfelle aldri overstige 5 % av den forsinkede leveransens verdi eks. mva. Kjøper kan ikke kreve konvensjonalbot dersom han ikke senest 7 dager etter at forsinkelsen oppsto gjorde kravet gjeldende overfor selger.

Kjøper kan ikke kreve konvensjonalbot dersom forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.


Kjøper kan kun heve avtalen dersom det foreligger vesentlig forsinkelse. Forsinkelsen regnes aldri som vesentlig dersom denne er kortere enn to uker. Ved heving som følge av forsinkelse har kjøper i ethvert tilfelle ikke krav på mer enn maksimal konvensjonalbot, jf. ovenstående avsnitt.

6.         Avbestilling og retur av bestilte varer

Avbestilling (retur) og/eller bytte av varer aksepteres kun etter nærmere avtale med selger, hvilket selger kan nekte på fritt grunnlag. Varer som aksepteres returnert av selger, skal være i samme stand som ved levering, i original emballasje uten påtegninger eller andre synlige skader eller endringer. Varer av samme type skal være sortert på samme måte som ved levering. Ved retur av lagerførte varer krediteres kjøper 80 % av fakturert beløp eks. mva. Øvrige returnerte varer krediteres ikke. Ved retur må kjøper på egen regning og risiko besørge frakt av varene til selger angitte returadresse.

7.         Mangler

Kjøper skal ved levering kontrollere at varene er i henhold til avtalen og fullt ut kan benyttes til kjøpers formål. Varen skal undersøkes mot eventuell pakkseddel. Undersøkelse skal skje på forsvarlig måte ut fra det som kan forventes ut fra varens art og leveringsform. Kontrollen skal foretas innen en uke etter levering, før varen videreselges, monteres, eller på annen måte tas i bruk.

Kjøper taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke uten ugrunnet opphold etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den, gir selger skriftlig melding (reklamasjon) som angir hva slags mangel det gjelder.

Reklamerer ikke kjøper innen to år etter levering kan han ikke senere gjøre mangelen gjeldende. For produksjons- og materialfeil ved varen kan det reklameres på mangler inntil fem år etter fakturadato.

Dersom det foreligger mangel, og denne ikke skyldes kjøper eller forhold på hans side, kan han kreve retting, omlevering, prisavslag eller heving i henhold til kjøpslovens bestemmelser. Det foreligger ikke mangel når produktet ikke er montert i henhold til montasjeanvisning eller der påstått mangel skyldes normal slitasje, montasje/bruk i strid med selgers eller produsents anvisninger eller ytre omstendigheter utenfor selgers kontroll slik som lyn, torden og nettfeil.

Selgers erstatningsansvar som følge av mangler er under enhver omstendighet begrenset oppad til fakturert beløp for det mangelfulle produktet. Kjøper har under ingen omstendighet krav på erstatning for mangler utover dette, verken for direkte tap eller indirekte tap som kjøper måtte lide, herunder tap som følge av skader forårsaket av mangelfull vare, tapt fortjeneste, påløpt dagmulkt, utskiftningskostnader eller tap som følge av driftsavbrudd.

8.         Force majeure

Selger kan ikke holdes ansvarlig for mangler eller forsinkelser som skyldes forhold som ligger utenfor selgers kontroll, herunder, men ikke begrenset til, lokal eller landsomfattende arbeidskonflikt, brann, krig, virus eller andre alvorlige dataangrep, militær oppstand, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør, mangel på transportmidler (stengte veier/togforbindelser m. m.), alminnelig varemangel, mangel på arbeidskraft eller innskrenkinger av krafttilførsel.

Selger skal gi kjøper meddelelse om slike forhold og følgene av disse innen rimelig tid.

Dersom selgers oppfyllelse av sine forpliktelser blir forsinket, forhindret, vanskeliggjort eller særlig kostnadskrevende på grunn av eller som en følge av koronaviruset (COVID-19), fraskriver selger seg ansvaret for forsinket og/eller manglende oppfyllelse av sine forpliktelser inntil det tidspunkt, hvor oppfyllelse uten slike hindringer igjen er mulig. Selgers forbehold omfatter alle direkte og indirekte konsekvenser av COVID-19, herunder at selgers arbeidsstyrke skulle bli påvirket av COVID-19, f.eks. i form av karantener, reisebegrensninger eller lignende omstendigheter, eller hvis selger med rimelighet ikke er i stand til å kjøpe eller levere de produkter, som er bestilt, eller i tilfelle prisforhøyelser på grunn av eller som en følge av COVID-19.

9.         Tvister

Disse salgs- og leveringsbetingelser og enhver tvist som måtte oppstå mellom kjøper og selger er underlagt norsk rett.

Tvister mellom kjøper og selger skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem, kan hver av partene søke tvisten løst ved alminnelige norske domstoler.

I tilfelle søksmål vedtas selgers alminnelige verneting av begge parter.

Hovedkontor

 • Luxia AS
 • Terminalen 7
 • Bachetomta Næringspark, Bygg A
 • 3414 Lierstranda
 • Tlf: +47 406 02 933
 • Epost: post@luxia.no
 • Organisasjonsnr. 921 069 154

Besøksadresse

 • Luxia AS
 • Terminalen 7
 • Bachetomta Næringspark, Bygg A
 • 3414 Lierstranda
Til toppen

Hold deg oppdatert

Det lønner seg. Som abonnent på nyhetsbrevet er du på radaren når vi kjører spesialpriser, nye interessante referanseprosjekter og innovasjon. Vi respekterer tiden din og begrenser oss til 1 kjøring i måneden. I henhold til GDPR behøver du å samtykke:


  Jeg samstykker