Salgs og leveringsbetingelser

Innledning

Disse Salgs-Leveringsbetingelser er mellom Kjøper og Luxia AS

Kjøper plikter å gjøre seg kjent med innholdet og ved bestilling aksepterer kunden disse betingelsene.

Salgsbetingelser

 • Tilbud er normalt gjeldende i 30 dager fra tilbudets dato, om ikke annet er avtalt.
 • Bestillinger er bindende for selger når det foreligger skriftlig ordrebekreftelse.
 • Pristilbud er gyldig i 30 dager fra de er sendt til Kjøper
 • Priser er eksklusive mva, frakt og miljøgebyr. Dersom valutakurser og avgifter, endres med mer enn +10% fra ordre bekreftelse finner sted, vil prisene kunne justeres.
 • Veiledende listepriser kan endres uten forvarsel.

Leveringsbetingelser

 • Selger har ikke ansvar for forsinket leveranse som følge av Force Majeure, eller andre forsinkelser som følge av utenforliggende forhold.
 • Levering og ansvar er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen.
 • Kunde har undersøkelsesplikt av vareleveranser. Feil eller mangler skal meldes umiddelbart ved varemottagelse.
 • Med mindre annet er avtalt gjelder satser under for frakt:

For alle leveranser beregnes et frakttillegg av netto fakturabeløp som følger:

Sone 1 – Østlandet: 3,0 %

Sone 2 – Sørlandet: 3,5 %

Sone 3 – Vestlandet: 4,0 %

Sone 4 – Nord-Norge: 6,0 %

Standard transport, DDP Incoterms 2010 levert på avtalt sted

Express frakt etter nærmere avtale.

For leveranser av master og fundamenter, vil den reelle frakt- og emballasjekostnaden bli belastet.

Garanti

 • Garanti på produktet er 5 år fra fakturadato mot produksjons og materialfeil.
 • Garantien er begrenset oppad til fakturaverdi på produktet.
 • Garanti gjelder kun når produktet er montert iht. montasjeanvisning.
 • Garantien dekker ikke følgekostnader eller andre relaterte kostnader.
 • Garanti dekker ikke ytre påvirkninger som lyn, torden og nettfeil.

Reklamasjon

 • Reklamasjoner må skriftlig meldes inn umiddelbart når feil eller mangel blir avdekket.
 • Luxia AS sitt ansvar begrenses til defekter eller mangler som en direkte følge av fabrikasjonsfeil.
 • Luxia AS tar ikke følgekoster ved utskifting av produktet eller andre relaterte kostnader.
 • Tingvold skade: Luxia AS har ikke ansvar for driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenser for skade voldt av levert materiell.
 • Reklamasjonen gjelder kun når produktet er montert iht. montasjeanvisning
 • Reklamasjon som skyldes normal slitasje eller feil bruk/montasje dekkes ikke. Medgått timer og materiell vil bli fakturert kjøper
 • Reklamasjonen er begrenset oppad til fakturaverdi på produktet.

Avbestilling

 • Ordre som er bekreftet, kan ikke endres eller kanselleres uten skriftlig samtykke fra selger.

Retur

 • Varer som ønskers returnert kan først returneres etter nærmere skriftlig avtale med Selger
 • Retur er begrenset uansett oppad til 6 måneder fra fakturadato
 • Returvarer skal være i original emballasje, uten påtegninger eller andre synlige skader.
 • Returvarer som er normal lagervare krediteres med 80%.
 • Returvarer som ikke er lagerført eller spesial, krediteres ikke.

Erstatningsansvar

 • Luxia AS sitt erstatningssvar er uansett begrenset oppad til fakturert vare verdi.
 • Luxia AS er ikke erstatningspliktig for tredje parts tap, skade, bortfall av produksjon eller omsetting etc.

Betalingsbetingelser

 • Betalingsbetingelsene er netto pr. 30 dager fra fakturadato, om ikke annet er avtalt.
 • Ved for sen betaling, belastes morarente iht. Lov om rente ved forsinket betaling.
 • Selger har salgspant i solgte varer for kjøpesum med tillegg av renter og omkostninger inntil varene er fullt ut betalt.

Hovedkontor

Besøksadresse

 • Luxia AS
 • Terminalen 7
 • Bachetomta Næringspark, Bygg A
 • 3414 Lierstranda
Til toppen